Keresés

Elérhetőség

Békevár Egyesület
8622 Szántód

+36/70/259-1348

frigyklinika@gmail.com

Őszi varázs

 
 
2013. októberbében "ŐSZI VARÁZS" címmel jelent meg a több szerző tollából származó antológia. A "Könyvműhely" kiadványába a szerkesztők beválasztották a Békevár Egyesület elnökének, Bor Ferencnek a "Frigyklinika" című írását is, amely a következő linkről letölthető: oszi-antológia-frigyklinika.pdf (81157)
 
A kiadó 2013. 12. 17-én adott engedélyével került közzétételre az alábbi fejezet:

Bor Ferenc
FRIGYKLINIKA

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.”
Petőfi Sándor

Kedvelem az őszt, mert édes emlékeim fűződnek ehhez az évszakhoz, tudniillik szeptemberben kötöttem össze az életemet a szívem választottjával. Mint útjelző oszlop, sze­retnék rámutat­ni arra, hogy miként kerültünk birtokába a szeretet egy maga­sabb formájának és az isteni ragasztó­nak. Ezek az eszkö­zök váltak a három és fél évtizedes fel­hőtlen frigyünk megerősítő pillérévé, összetartó erejévé.

Mindkettőnknek ez volt az első kapcsolata, amelyből szerelmi házasság született. Miután elkötele­ződtünk egy­más iránt, 1977-ben az oltár előtt mondtuk ki a boldogító igent. Amikor ketten az Úr színe előtt egybekapcsolják az életüket, akkor egy új szellemi egység jön létre! Tudjuk, az életre szóló há­zasságunk meg­ingathatatlan alapja az Isten előtt megkö­tött szövetség, amit komolyan is vettünk.

Két leánygyermekünk megszületését követően betelje­sedett életet éltünk. Míg igyekeztünk az addig ismert legnagyobb szeretetben kibontakozni, nem is gyanítot­tuk, hogy létezik egy, az emberi szeretetet felülmúló magasabb rendű szeretet is. Folytonosan kutattam annak módját, hogyan tudnám betölteni a szívem mélyén tátongó űrt.

A magasabb rendű szeretet birtoklása – Egy rendszerváltással felérő gyökeres változás követ­kezett be az életünkben 1996. tavaszán, amikor is megéltük az újjászületés csodáját. Ez úgy történt, hogy egy misszio­nárius összejövetelén – miközben hall­gattuk az Örömhír üzenetét –, a szívünk ajtaját megnyit­va be­hívtuk a feltámadt Megváltót és átadtuk Neki az életün­ket. Ugyan vallásos családban cseperedtünk fel, de addig senki nem mondta nekünk, hogy meg kell kérni Jézust, legyen az életünk Ura. Tudatos döntésünk­kel így az isteni tulaj­don­ságok birtokosaivá lettünk, amit Pál apostol a Galaták­nak írt levél 5. fejezetében sorol fel: szeretet, öröm, bé­kes­ség, béke­tűrés, szívesség, jóság, hűség, sze­lídség, mér­ték­letesség. Ezek között az első az isteni fajta szeretet (görögben agapé), amit igyekeztünk a saját érde­künkben mind nagyobb mértékben gyümölcsöztetni.

Az agapé szeretet a házasság valamennyi nehézségét képes orvosolni. Ha a párok mindegyike e magasabb rendű szeretet útján járna, akkor a hajlékuk atmoszférája olyan pozitív töltetet nyerne, hogy egyikőjük sem akarná maga mögött hagyni azt. Egyes műsorokban hallható olykor a Szeretethimnusz, amely az első Korinthusi levél 13. fejezetéből származik. A Bővített fordításban ez így olvasható: „A szeretet [Isten szeretete bennünk] hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet soha nem irigy, sem nem forr a féltékenységtől, nem dicsekvő vagy kérkedő, nem mutogatja magát fennhéjázva. Nem beképzelt (arrogáns), nem pöffeszkedik a büszkeségtől; nem durva (mo­dortalan) és nem cselekszik illetlenül. A szeretet (Isten szere­tete bennünk) nem ragaszkodik a saját jogaihoz és útjához, mert nem keresi a maga hasznát; nem sértődékeny vagy inger­lékeny, nem haragtartó; nem tartja számon az ellene elköve­tett gonosz­ságot (nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszen­vednie). Nem örül az igazságtalanságnak és a go­noszságnak, de örül, mikor az igazságosság és igazság uralko­dik. A szeretet bármit és mindent, ami jön kibír, mindig ké­szen áll, hogy a legjobbat higgye minden emberről, reményei semmilyen körül­mény között sem halványulnak el, és mindent kibír (anélkül, hogy meggyengülne). A szeretet soha nem vall kudarcot (soha nem halványul el, nem avul el és nem ér véget).”

Ettől kezdve vált világossá, hogy kétféle szeretet léte­zik: az önző emberi szeretet és az önzetlen isteni fajta sze­retet. A kettő között óriási a különbség! Míg az előbbi átfordulhat gyűlöletbe is, addig az utóbbi folyton ad, s mindenkor a másik érdekeit tartja a szeme előtt. János apostol határo­zottan egyenlő­ségjelet tesz Isten és a szeretet közé. A ha­tal­mas erejű agapé szeretet képes minden hely­zetben győze­lemre vinni mind­azokat, akik ennek az útján járnak. Az isteni szeretet mag­ként került a bensőnkbe és mi enged­tük, hogy az felnöve­kedve irányítsa az életünket és meg­érint­se a körülöt­tünk levőket is. Az elvetett ‘szeretetmagok’ pedig idővel mind jobb gyümölcsöket kezdtek érlelni.

Majd egy szakkönyv segítségével felfedeztük azt, hogy a szívünk mélyén szunnyadó magasabb rendű szeretetet milyen módon fejezhetjük ki egymás irányába. Ehhez fel kellett derítenünk az öt szeretetnyelv közül azt, amelyen keresztül el tudjuk fogadni egymás szeretetét. S miután a gyakorlatban ezt elkezdtük működtetni, ez egyre erőseb­bé tette a frigyünket. Részletesebben foglalkozom ezzel a területtel a „Békevár – Családi fészek és mentsvár” című háromkötetes könyvemben.

Tehát, aki példánkat követve birtokolni szeretné a ma­gasabb rendű szeretetet, annak Jézust Úrrá kell tennie az élete felett a Krisztusba vetett hitének hangos megvallása által (pl.: Hiszekegy). Bárki meghozhatja azt a döntést, hogy helyet ad a szívében a Szeretet Fiának és vele együtt az isteni fajta szeretetnek is. Ennek kell majd felváltania az egyre halványuló szerelmet. Az agapé képes hajótörött kap­csolatokat, reménytelennek látszó körülményeket is átfor­málni, ha az érintettek munkába állítják azt.

Mi az az isteni ragasztó? – A hármas kötél nehezen szakad el! – írja a Prédikátor könyve. A férj, a feleség és a Jóisten összekovácsolt egysége értendő ez alatt. A Zsoltáros az áldásnyerés két feltételét említi: együtt és egységben élni. Mi is erre törekedtünk foly­tonosan. Az Úr színe előtt megkötött frigy esetében a Szent­lélek (görögben Szent Szellem) biztosítja a mennyei ‘ragasztót’ a házastársi egységhez. Ezt rendkívül hatásos eszköz­nek ítélem, ezért elárulom, hogyan lehet elnyerni.

Elsőként Pál apostol – a Római levél 10. fejezetében található – útmutatása alapján a Jézusba vetett hitünkről kell megvallást tenni, amelynek során a belső emberünk újjászületik, s általa üdvözülünk. Így már nincs akadálya annak, hogy a megtisztított ‘házba’ beköl­tözzön Isten Szelleme is. Másodjára a Lukács evan­gélium 11. fejezete alapján lehet megkérni a Szentlélekkel való beteljesedést.

Én minden problémára a bibliai alapelveket tartom a legeredményesebb módszernek, így a fellazult házassági egység megerősítésére is. Amikor olykor észleljük a kap­csolatunk meglazulását, akkor a ‘Frigyklinikán’ azon nyomban kérünk ragasztót dr. Názáretitől az egybetarto­zásunk újbóli megerősítésére. Tehát célzatosan alkal­mazzuk Isten összetartó hatalmának erejét. Fohászunk le­gyen segítség sokak számára, amely csak hittel és han­go­san elmondva hoz eredményt:

A HÁZASTÁRSAK IMÁJA

Uram, kérlek, segíts, hogy mindig emlé­kez­zünk arra a napra, amikor megsze­ret­tük egymást! A házasságun­kat ha­tal­mas kincsként őrizzük, amely folyton erősö­dik a Te sze­retetedben. Mivel sze­retet­ben járunk, a hit­tel el­mon­dott imáink megválaszolást nyer­nek. Kitartunk egymás mellett, és imában tá­mo­gatjuk egymást. Atyám, a ragasztóddal erő­sítsd meg az egységünket! Minden gonosz erő munkáját meg­tiltjuk a családunk életé­ben, a Jézus nevében! Segíts abban, hogy mindig jusson időnk a kapcsolatunk fris­sen tartására. Emlé­keztess minket a há­zassági szövetsé­günkre, ha megfe­ledkeznénk róla. Mi a krisz­tusi utat kívánjuk kö­vetni, s örömmel valljuk: Jé­zus az Úr az éle­tünkben! Uram, a meg­tar­tó ke­gyel­­med­­­re bízzuk a családun­kat, így gyerme­keink egy boldog, öröm- és szere­tet­tel­jes légkörben növe­ked­het­nek fel, el­ke­­rül­ve a válás okoz­­ta sérüléseket. Ámen.

 
A kötet megrendelhető a "Könyvműhely" 
e-könyvesboltjában:
https://konyvmuhely.hu/ekonyvesbolt
 
A kis példányszámú könyvgyártás specialistája!