Keresés

Elérhetőség

Békevár Egyesület
8622 Szántód

+36/70/259-1348

frigyklinika@gmail.com

HÁZAS-IMA

Az alábbi két fohász csak hittel és hangosan elmondva hoz áldást!
 
 
Letölthető: hazas-ima.png (314526)
 

A HÁZASTÁRSAK IMÁJA

Uram, kérlek, segíts, hogy mindig emlé­kez­zünk arra a napra, amikor megsze­ret­tük egymást! A házasságunkat hatal­mas kincsként őrizzük, amely folyton erősö­dik a Te szeretetedben. Mivel sze­retet­ben és békességben járunk, a hit­tel elmondott imáink megválaszolást nyer­nek. Kitartunk egymás mellett, és imában tá­mo­gatjuk egymást. Atyám, erősítsd meg az együvé tartozásunkat! Minden gonosz erő munkáját megtiltjuk a családunk é­le­té­ben, a Jézus nevében! Segíts abban, hogy mindig kellő idő ál­ljon rendel­ke­zésre a kapcsolatunk fris­sen tartására. Emlé­keztess minket a há­zassági szövet­sé­­günkre, ha megfeled­keznénk róla. Mi a krisz­tusi útat kívánjuk követni, s a szí­vün­ket átadjuk Neked! Örömmel valljuk, Jé­zus az Úr az életünkben! Uram, a meg­tar­tó ke­gyel­­med­­­re bízzuk a családun­kat, így gyer­­me­keink egy boldog, öröm- és szere­tet­tel­jes légkörben növeked­het­nek fel, el­ke­­rül­ve a válás okoz­­ta sé­rü­­léseket. Ámen.

 

Letölthető: szeretet-ima-keret.png (255,5 kB)
 

A MENNYEI SZERETET IMÁJA

Teremtő Istenem, Eléd állok, és hangosan, hittel imádkozom: Hiszem, hogy Jézus a szerető Isten Fia, Aki meghalt értem a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS AZ ÉLETEM FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megváltóm, a Gyógyítóm, a Szabadítóm! Az ima által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást, megigazulást és üdvösséget nyertem Isten kegyelméből! Köszönöm Úr Jézus az örök életemet és Isten természetét, amely bekerült a szívembe. Így birtoklom és élem a magasabb rendű, isteni fajta szeretetet, amely a Szellem gyümölcsének egyike! Jézus nevében, kérem Tőled Atyám a Szent Szellemedet (Lelkedet)! Én Őt most befogadtam, így beteljesedtem Isten Szellemével, aki vezérel engem az utamon. Ámen. (Róm. 10,9-10. Ef. 2,8-9. 2Pét. 1,4. Gal. 5,22. Luk. 11,13)